Så hanterar vi personuppgifter

På LOFT Golf värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Barwick Golf AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Organisationsnummer är 559282-5771. Adress: Villagatan 11, 543 33 TIBRO.

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: info@loftgolf.se

Om förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter), eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du blir medlem hos oss

För att administrera ditt medlemskap och hantera medlemsserviceärenden och Mina sidor, lagrar vi vissa av dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

De personuppgifter vi lagrar är:
• Namn.
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer).
• Användarnamn.
• Inställningar i din profil.
• Din kommunikation med oss.
• Uppgift om dina bokningar.
• Övriga användaruppgifter för Mina sidor.

De behandlingar som utförs är:
• Identifiering av användarnamn till Matchi.
• Insamling av e-postadresser för att skicka ut nyhetsbrev, samt ge dig information om erbjudanden och andra tjänster kring medlemskapet.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera medlemsserviceärenden. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. När du blir medlem får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppgifterna sparas i 12 månader efter avslutat medlemskap. Vi behöver behålla dina uppgifter en tid ifall du kommer tillbaka som medlem samt för att kunna se historik i våra system.

När du anmäler dig till en kurs eller ett event

När du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera din bokning och betalning. Din bokning registreras i vårat system, och eventuella faktureringsuppgifter i vårt bokföringssystem. Vi behöver kontaktuppgifter för att bekräfta bokningen, oftast en e-post.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du bokar en kurs eller går på ett event som vi anordnar.

De personuppgifter vi lagrar är:
• Namn.
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
• Fakturerings- och betalningsinformation.
• Önskemål om kost eller annan information som du själv anger.

För medlemmar sparas uppgifterna så länge du är medlem, och 12 månader efter avslut. Om du inte är medlem sparas bokningsuppgifterna i 12 månader från bokningstillfälle. I fakturasystemet sparas uppgifter enligt bokföringslagen. Om du har angett önskemål om särskild kost eller annan extra information, sparas det inte på annat ställe än i själva bokningen.

När du anmäler dig får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du deltar i våra kurser och event

I den anmälan du fyller i för kursen/eventet informerar vi om att vi ibland tar bilder eller filmar på våra event. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kontaktar du oss innan eventet och meddelar detta. Du behöver också säga till fotografen på eventet att du inte vill medverka på bilder/filmer så att du går att identifiera.

Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

När vi använder dina personuppgifter för att utvärdera vårt arbete

Vi analyserar och utvärderar löpande vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och system. För oss är det viktigt du som medlem får vara med att påverka vårt utbud.

Vi kan till exempel skicka ut en enkät för att samla in våra medlemmars åsikter och önskemål. Vi analyserar också ibland de uppgifter vi redan har om dig för att kunna anpassa vårt utbud av tjänster.

Baserat på de uppgifter vi samlar in (till exempel befattning, region och bokningshistorik) gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en grupp (medlemssegment), men analysen görs aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka tjänster som erbjuds.

De personuppgifter vi lagrar är:
• Befattning.
• Organisationstyp.
• Postadress.
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster.
• Bokningshistorik.
• Information om hur du fått vetskap om tjänsten.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Vi sparar dina uppgifter i 12 månader från insamling och analys.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

När du skickar e-post till oss

När du skickar e-post till oss hanterar vi innehållet enligt vår e-postpolicy. Policyn säger att:

• Om vi tar emot e-post med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system och raderar sedan meddelandet.
• Om meddelandet innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter, tas det omedelbart bort och inget av det sparas.
• Om du kontaktar oss spontant via e-post och du inte redan finns i vårt register, frågar vi dig om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett person-uppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
• Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
• Utbildningar och event.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive rubrik ovan.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in.

När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är medlem hos Sveriges Kommunikatörer kan ändra vissa uppgifter själv på Mina Sidor.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

• Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
• Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
• Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder:

• Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

• Direktmarknadsföring: du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter? Kontakta oss direkt.